title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้ออะไหล่ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6140-09-3 03/08/2563 13,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ 04/08/2563 326,007.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 150 แอมป์ จำนวน 1 ลูก 31/07/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพัทลุง จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6624-15-6 จำนวน 15 รายการ 29/07/2563 5,549.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 03/08/2563 26,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/07/2563 74,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพัทลุง จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6624-15-6 จำนวน 15 รายการ 29/07/2563 5,549.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง 24/07/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ FUJI XEROX รุ่น P355d จำนวน 1กล่อง 24/07/2563 7,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพัทลุง จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง-เขาปู่ ที่ กม.11+760 ด้าน LT. 24/07/2563 110,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 2 ลูก 20/07/2563 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/07/2563 201,844.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อเสาเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 6.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน 21/07/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN2380 จำนวน 2 กล่อง 22/07/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพัทลุง ซื้อต้นไม้ชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 292,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 450 รายการ