title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 12/12/2561

 

 นางเปล่งศรี  คงแก้ว   หัวหน้างานสารบรรณ

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้.-

   1.  งานรับ - ส่ง - ร่าง โต้ตอบเอกสาร

   2.  งานจัดเก็บเอกสาร/การยืม/การทาำลายเอกสาร

   3.  งานการเจ้าหน้าที่

   4.  งานประชาสัมพันธ์

   5.  งานจัดทำเว็บไซต์แขวงทางหลวงพัทลุง

   6.  งานนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล

    7.  ลงทะเบียนปิดและปลดประกาศงานจัดจ้าง

    8.  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างรายเดือน

    9.  งานอื่นใด  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

   1.  นางเปล่งศรี  คงแก้ว     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

   2.  นางทยากร  พัฒนาศรีรัตน์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   3.  นายวีระชัย  ปรีเปรม      ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

   4.  นายจตุรวิชญ์  ฤทธิช่วย   คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

   5.  นางสาววิษณาภรณ์  บุญแสง  คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

              

 

 

 

 


'