title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 12/12/2561

 

 นางละไม  เพชรย้อย   หัวหน้างานสารบรรณ

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้.-

   1.  งานรับ - ส่ง - ร่าง โต้ตอบเอกสาร

   2.  งานจัดเก็บเอกสาร/การยืม/การทาำลายเอกสาร

   3.  งานการเจ้าหน้าที่

   4.  งานประชาสัมพันธ์

   5.  งานจัดทำเว็บไซต์แขวงทางหลวงพัทลุง

   6.  งานนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล

    7.  ลงทะเบียนปิดและปลดประกาศงานจัดจ้าง

    8.  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดจ้างรายเดือน

    9.  งานอื่นใด  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

   1.  นางละไม   เพชรย้อย   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(หัวหน้างาน)

   2.  นางเปล่งศรี  คงแก่้ว     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   3.  นางชัชราวรรณ  เลี่ยนกัตวา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   4.  นางทยากร  พัฒนาศรีรัตน์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   5.  นางสุรีย์  เหล็มปาน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   6.  นางสาวกนกพร  คำขุนนุ้ย  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

   7.  นางสุุปราณี  เทพจันทร์  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(พนักงานราชการ)

   8.  นายวีระชัย  ปรีเปรม      ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(พนักงานราชการ)

 

 


'