title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
หมวดทางหลวงป่าบอน
ลงวันที่ 12/12/2561

หมวดทางหลวงป่าบอน   มีนายวิชิต  ดำด้วง  เป็นหัวหน้าหมวด  

สำนักงานหมวดทางหลวงป่าบอน  ตั้งอยู่ในเเขตตำบลป่าบอน  เลขที่ 24 ถนน เพชนเกษม อำเภอ ป่าบอน   จังหวัด  พัทลุง   ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 00041304  ตอนหัวยทราย - พรุพ้อ(ด้านขวาทาง) มีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา 

หมวดทางหลวงป่าบอน  มับุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน   20   คน

1.  ข้าราชการ          จำนวน    1  คน 

   -  นายวิชิต  ดำด้วง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.  ลูกจ้างประจำ       จำนวน    1  คน

   -  นายเกียรติ  คำขุนนุ้ย

3.  พนักงานราชการ   จำนวน    2  คน

   -  นายพิชัย  อ่อนหวาน

   -  นางสาวอัญชลี  ชุมจุล

4.  ลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน  16  คน

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง  4  สายทาง

1.  ทางหลวงหมายเลข 0004134 ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ  ระหว่าง กม.1203+585 - 1218+664

2.  ทางหลวงหมายเลข 40490100  ตอน ห้วย - ปากพะยูน  ระหว่าง กม.0+000 - 21+942

3.  ทางหลวงหมายเลข 41220101  ตอน ป่าบอนเหนือ - โหล๊ะจังกระ  ระหว่าง กม.0+000 - 32+323

4.  ทางหลวงมหายเลข 41810100  ตอน โคกทราย - ปากพะยูน  ระหว่าง กม.0+000 - 28+037

 


'