title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานวางแผน
ลงวันที่ 12/12/2561

งานวางแผน

นายประชา   ธรรมรังษี  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน   เป็นหัวหน้างานวางแผน
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหน่วยจำนวน  7  คน

1. ข้าราชการจำนวน  2  คน

     -  นายประชา ธรรมรังษี นายช่างโยธาชำนาญงาน

     -  นายคมจักร  ดลทองรุจน์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2.  ลูกจ้างประจำ     จำนวน 1 คน

     -  นายมานพ หนูเสน

3.  พนักงานราชการ จำนวน 2 คน

     -  นายสมใจ ศรีเกตุ

     -  นางสาวนิลาวรรณ  เมืองทอง

3.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน  2  คน

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านเอกสาร

      -  นางสาวจิราภรณ์  ดำเอียด 

      -  นางสาวขวัญฤทัย  พรามน้อย

 

 


'