title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานวางแผน
ลงวันที่ 12/12/2561

งานวางแผน

นายประชา   ธรรมรังษี  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน   เป็นหัวหน้างาน
มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำหน่วยจำนวน  9  คน

ข้าราชการจำนวน  1  คน

1. นายประชา ธรรมรังษี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ     จำนวน 1 คน

1. นายมานพ หนูเสน

พนักงานราชการ จำนวน 3 คน

1. นายสมใจ ศรีเกตุ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  จำนวน  2  คน

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านเอกสาร

1.  นางอรุณี  ธรรมรังษี

2.  นางสาวจิราภรณ์  ดำเอียด

 

 


'