title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 07/12/2561

  

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1.     นายสมใจ   ขาวพลศรี                          รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

2.     นายชยพล  เพชรจำนง                         รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.     นายประเสริฐ  จอมชิตกล่ำ                     รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิศวกรรม

4.     นางระบาย   มิตรเปรียญ                        รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหาร

 หัวหน้าหมวดทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ  

1.     นายอุดม  อินใหม่                                หัวหน้าหมวดทางหลวพัทลุง

2.     นายสถิต   ยิ้มสง่า                                หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์

3.     นายสมคิด  เพชรคง                             หัวหน้าหมวดทางหลวงตะโหมด

4.     นายภิเชษฐ์   ฤทธิ์ช่วย                          หัวหน้าหมวดทางหลวงควนขนุน

5.     นายคมจักร  ดลทองรุจน์                        รก.หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าบอน

 หัวหน้างาน  ฝ่ายวิศวกรรม

1.     นายกีรติ  พัฒนราช                              หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2.     นายประชา   ธรรมรังษี                            หัวหน้างานวางแผน

3.     นายประเสริฐ  จอมชิตกล่ำ                        รก. หัวหน้างานปรับซ่อม

   หัวหน้างานในสังกัด  ฝ่ายบริหาร

1.     นางละไม   เพชรย้อย                              หัวหน้างานสารบรรณ                               

2.     นางรัชฎาวรรณ   ดวงทิพย์                        หัวหน้างานการเงินและบัญชี

3.     นางวิชญาดา  ช่วยอินทร์                           รก.หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

4.     นางสาวภมรวรรณ   เจียมสวัสดิ์                 หัวหน้างานสารสนเทศ


'