title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 07/12/2561

  

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1.     นายสมใจ   ขาวพลศรี                         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง

2.     นายชยพล  เพชรจำนง                         รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.     นายโกศล  อรุณรังษี                             รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิศวกรรม

4.     นางวัลลี  ศรีนาค                                  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหาร

 หัวหน้าหมวดทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ  

1.     นายอุดม  อินใหม่                                หัวหน้าหมวดทางหลวพัทลุง

2.     นายกีรติ  พัฒนราช                             รก.หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์

3.     นายสมคิด  เพชรคง                             หัวหน้าหมวดทางหลวงตะโหมด

4.     นายภิเชษฐ์   ฤทธิ์ช่วย                          หัวหน้าหมวดทางหลวงควนขนุน

5.     นายวิชิต  ดำด้วง                                 หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าบอน

 หัวหน้างาน  ฝ่ายวิศวกรรม

1.     นายกีรติ  พัฒนราช                              หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2.     นายประชา   ธรรมรังษี                           หัวหน้างานวางแผน

3.     นายโกศล  อรุณรังษี                              รก.หัวหน้างานปรับซ่อม

   หัวหน้างานในสังกัด  ฝ่ายบริหาร

1.     นางเปล่งศรี  คงแก้ว                               หัวหน้างานสารบรรณ                               

2.     นางรัชนี  เกื้องาม                                   หัวหน้างานการเงินและบัญชี

3.     นางสุรีย์  เหล็มปาน                                 หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

4.     นางสาวภมรวรรณ   เจียมสวัสดิ์                  หัวหน้างานสารสนเทศ


'