title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 12/12/2561

งานปรับซ่อม มีนายโกศล  อรุณรังษี    รก.  หัวหน้างานปรับซ่อม   โทร 074-613027 ต่อ 116  

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและยานพาหนะ

2.  ทำทะเบียนประวัติ และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.  บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสียของเครื่องจักร/ยานพาหนะ

4.  ปรับแต่งเครื่องจักร/ยานพาหนะ

5.  ตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล

6.  ซ่อมเบาเครื่องจักร/ยานพาหนะ

7.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 บุคลากรปฏิบัติงานประจำงานปรับซ่อม จำนวน  16  คน


1.  ข้าราชการ           จำนวน    1   คน 

     -  นายโกศล  อรุณรังษี  นายช่างโยธาอาวุโส


2.  พนักงานราชการ    จำนวน   4   คน

     -  นายจาตุรงค์  มาศเมฆ

     -  นายปกิจ  จุลโลบล

     -  นายอุทิตย์  ขุนจันทร์

     -  นายเอกไชย  ไชยยุทธ 


3.  ลูกจ้างชั่วคราว       จำนวน  11  คน

 
'