title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 12/12/2561

นางสาวภมรวรรณ  เจียมสวัสดิ์  หัวหน้างานสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้.-

                                    1.  ควบคุมงานสถิติข้อมูลงานทาง ได้แก่ เส้นทาง ระยะทางความรับผิดชอบ บัญชีเส้นทางความรับผิดชอบ และประวัติการบำรุงรักษาเส้นทาง     
                                     2.  สถิติน้ำท่วมเส้นทาง  ปริมาณการจราจรเส้นทางสายหลักและสายรอง    
                                     3.  บัญชีทรัพย์สินในเขตทางหลวง  เช่น ป้ายจราจร,ศาลาทางหลวง ฯลฯ
                                     4.  บัญชีที่ดินและอาคารบ้านพักของกรมทางหลวง  บัญชีทรัพย์สินงานอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ
                                     5.  รายงานการบำรุงรักษาทางหลวงประจำเดือน ประจำงวด  และประจำปี  เกี่ยวกับงานทาง
                                     6.  รายงานสภาพทาง
                                     7.  การควบคุมขอบเขตที่ดินเขตทางหลวง
                                     8. รายงานอุบัติเหตุในเขตทางหลวง
                                     9.  ควบคุมงานอื่นใด  เกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ  เช่นการขออนุญาตใด ๆในเขตทาง
                                    10.  งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

                          อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

1

นางสาวภมรวรรณ  เจียมสวัสดิ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  (หัวหน้างาน)

2

นางสาววิศัลยา  เม่งช่วย

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

3

นางสาววันธิดา  หนูแก้ว

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

4

นางสาวมยุรี  วัชระ

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

5

นางสาวพลาพร  ราชพลสิทธิ์

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

6

นางจรรยา  เรืองอินทร์

คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

 

7

นางสาวจณิสรา  ขุนจันทร์

คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

8

นายไชยพศ  สุขไข่

คนงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

ข้าราชากร

จำนวน

2  คน

พนักงานราชการ

จำนวน

3  คน

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

จำนวน

3  คน

 


'