title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 11/12/2561

ประวัติความเป็นมา

              สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๔๓๗ ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง     ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ ๒๔๙๖ และได้ก่อสร้างสำนักงานถาวร  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน   ๓๑.๑๐ ตารางวา และต่อมา  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2560  ได้ส่งคืนพื้นที่ให้ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง  เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  สำหรับใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วย  298  เตียง  จำนวน  7  ไร่ 3 งาน 9.41 ตารางวา ดังนั้นพื้นที่คงเหลือทั้งหมด  จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 21.69 ตารางวา  เป็นราชการส่วนกลาง มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (สงขลา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  อาคารเดิมเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวผนังคอนกรีต  พื้นเป็นพื้นไม้   ได้มีการต่อเติมเพื่อขยาย   พื้นที่ทำงานออกไปทางด้านหลังของอาคารเดิม เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๑๗   ได้ใช้งานมาจนถึง ปี ๒๕๔๗ สภาพอาคารแออัดและทรุดโทรมลงไปมาก จนเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๗   ได้ของบประมาณมาทำการปรับปรุงใหม่หมดทั้งหลัง และได้ปรับปรุง ให้แข็งแรงสวยงามขึ้น โดยเปลี่ยน พื้นไม้เป็นพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้องเคลือบบุฝ้าเพดานใหม่ ้่เปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาใหม่และทาสีใหม่ทั้งหลัง   ต่อมาได้มีคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ2.1/5/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปรับปรุงแขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 4-5 สำนักงานทางหลวงที่ 8-9 และสำนักงานทางหลวงที่ 16 - 18  ดังนั้นแขวงทางหลวงพัทลุงจึงได้เปลี่ยนไปสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ตามคำสั่งกรมฯดังกล่าว

 


'