title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 12/12/2561

            นางรัชฏาวรรณ  ดวงทิพย์   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้.-  

                                                                                                1.  งานงบประมาณ

                                                                                                2.  งานบัญชี

                                                                                                3.  งานการเงิน

                                                                                                4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                          อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

1

นางรัชฎาวรรณ  ดวงทิพย์         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 2

นางสาวรัชนี  เกื้องาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3

นางราตรี   พิศบุญ

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

4

นางเปรมรัศมี  แก้วนาง

พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

5

นางสาวปาณิสรา  จันทร์หนู

นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ่างชั่วคราวรายเดือน)

6

นางสาวฉลวย  คงประสม

คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 

7

นางสาวพรทิพย์  กลิ่นเขียว

คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) 

ข้าราชการ

จำนวน

2  คน

พนักงานราชการ

จำนวน

2  คน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวน

1  คน

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

จำนวน

2  คน


  


'