title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 12/12/2561

งานอำนวยความปลอดภัย มีนายกีรติ  พัฒนราช  นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นหัวหน้างาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมปฏิบัติงานงานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรชั่วคราว ราวกันอันตราย หลักกิโลเมตร หมุดหลักฐานอื่นๆ
    -   ผลิตราวกันอันตราย หลักกิโลเมตร หมุดหลักฐานอื่นๆ
    -   ป้ายจราจรชั่วคราว เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทาง
    -   ตรวจสอบป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดี
    -   ซ่อมบำรุง เปลี่ยนป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดี
    -   ติดตั้งป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้ถูกต้องตามที่กำหนด
    -  ซ่อม ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตีเส้นทำเกาะแบ่งถนน
2. ควบคุมงานอาคารและโครงสร้าง
     -  ซ่อมอาคาร สำนักงานในบริเวณแขวงฯ เรือนเพาะชำต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้อมยามฯ
     -  ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
3. ควบคุมปฏิบัติงานไฟฟ้าแสงสว่าง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นก่อสร้างศาลาทางหลวง
5. ควบคุมการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถิติต่างๆตามที่ทางราชการกำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
       มีบุคลากรปฏิบัติ    จำนวน    41    คน  

         1.  ข้าราชการ                     จำนวน   3   คน

              -  นายกีรติ  พัฒนราช    นายช่างโยธาชำนาญงาน

              -  นายสมหมาย  อรมุตร  นายช่างโยธาชำนาญงาย

              -  นายสัญญา  จบรัตน์    นายช่างโยธาชำนาญงาน

         2.  ลูกจ้างประจำ                  จำนวน   2   คน

              -  นายเอกพันธ์  ทับจิตร์   

              -  นายวราวุฒิ  ทองนิ่ม 

         3.  พนักงานราชการ             จำนวน   6   คน

              -  นายมนตรี  ขุนฤทธิ์

              -  นายพงษ์ศักดิ์  ย่องเส้ง

              -  นายโชคชัย  ตราชู

              -  นายครรขิต  ด้วงรัตน์

              -  นายสิริพงษ์  แก้วสุข

              -  นายวิชิต  ทองขาว

         4.  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน        จำนวน  30 คน

 

 

 

'