title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 12/12/2561

                                                        นางวิชญาดา  ช่วยอินทร์  รักษาการแทน หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

                                                                                 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้.-

                                                                                                 1.  ควบคุมแะลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                                                 2.  ควบคุมและตรวจสอบการเบิก - จ่าย

                                                                                                 3.  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุ  

                                                                                                 4.  ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์

                                                                                                 5.  ควบคุมการจัดทำทะเบียน และการเก็บพัสดุในคลัง

                                                                                                 6.  ปฏิบัติงานอื่นตาที่ได้รับมอบหมาย

             อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา

1

         ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  (หัวหน้างาน)

2

นางวิชญดา  ช่วยอินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (รก.)

3

นางพรรณี  พูลภักดี

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

4

นางสาวโสมมนัสสา  สงนุ้ย

พนักงานธุรการ  (พนักงานราชการ)

5

นางยุดา  สัตยนนท์

คนงาน  (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)จ้างที่หมวดทางหลวงตะโหมด

6

นางสาวสุดารัตน์  พุ่มเล็ก

คนงาน  (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)จ้างที่หมวดทางหลวงตะโหมด

7

นางสาววิยุตา  เศียรอุ่น

คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)จ้างที่หมวดทางหลวงป่าบอน

8

นางสาวพิมพ์ใจ  ขวัญนา

คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)จ้างที่หมวดทางหลวงป่าบอน

                                                                                        ข้าราชการ                 จำนวน  1  คน

                                                                                         พนักงานราชการ          จำนวน  2  คน

                                                                                         ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน    จำนวน  4  คน


'