title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
หมวดทางหลวงศรีนิครินทร์
ลงวันที่ 12/12/2561

หมวดทางหลวงศรีนครินทร์  มีนายกีรติ  พัฒนราช  รก.หัวหัวหน้าหมวดทางหลวง   เบอร์มือถือ 088-7906658

          สำนักงานหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ในเเขตตำบลบ้านา  เลขที่  196 หมู่ที่ 5 บ้านนา  อำเภอ ศรีนครินทร์  จังหวัด  พัทลุง  ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 00041301  ตอนเขาพับผ้า - พัทลุง    มีเนื่อที่ 16 ไร่  -  งาน 50  ตารางวา 

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 3 สายทาง

หมวดทางหลวงศรีนครินทร์  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน   22  คน

1.  ข้าราชการ            จำนวน    2   คน 

     -  นายกีรติ  พัฒนราช  นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.  พนักงานราชการ     จำนวน    1  คน

     -  นายชำนาญ  หนูชู

3.  ลูกจ้างชั่วคราว        จำนวน  17  คน

1.  ทางหลวงหมายเลข 00041301 ตอนเขาพับผ้า - พัทลุง   ระหว่าง กม. 113+321 - 1163+790

2.  ทางหลวงหมายเลข 41220102 ตอนโหล๊ะจังกระ - บ้านนา  ระหว่าง กม.32+323 - 64+168

3.  ทางหลวงหมายเลข 41630101 ตอนควนดินสอ - เขาปู่  ระหว่าง กม.0+000 - 26+767


'