title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
หมวดทางหลวงควนขนุน
ลงวันที่ 12/12/2561

หมวดทางหลวงควนขนุน  มีนายภิเชษฐ์  ฤทธิ์ช่วย   หัวหัวหน้าหมวดทางหลวง โทร 074-682925 สำนักงานหมวดทางหลวงควนขนุน  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล           ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 00410601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง   เลขที่ -  หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม  ตำบล    อำเภอ     จังหวัด  มีเนื่อที่  13 ไร่ - งาน 31.25 ตารางวา  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 6 สายทาง

หมวดทางหลวงควนขนุน   มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน    24    คน

1.  ข้าราชการ          จำนวน   2   คน 

     -  นายภิเชษฐ์  ฤทธิ์ช่วย  นายช่างโยธาชำนาญงาน

     -  นายสายันห์  สีตอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.  พนักงานราชการ  จำนวน   1  คน

     -  นายประพงค์  จันทร์ใหม่

3.  ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน    21  คน

บัญชีทางหลวงที่รับผิดชอบ  มีจำนวน  6  สายทาง

1.  ทางหลวงหมายเลข 00410601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง  ระหว่าง กม.349+526 - 366+686

2.  ทางหลวงหมายเลข 40180200 ตอน ไม่เสียบ - หัวถนน  ระหว่าง กม.25+977 - 42+762

3.  ทางหลวงหมายเลข 41630102 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม  ระหว่าง กม. 26+767 - 51+605

4.  ทางหลวงหมายเลข 41640100 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่  ระหว่าง กม.0+000 - 17+218

5.  ทางหลวงหมายเลข 41870100 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - ควนขนุน  ระหว่าง กม.0+000 - 2+770

6.  ทางหลวงหมายเลข 42700200 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย  ระหว่าง กม.36+45+165


'