title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 11/12/2561

                                         บุคลากรข้าราชการแขวงทางหลวงพัทลุง

1 นายสมใจ  ขาวพลศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง  618
2 นายชยพล  เพชรจำนง รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ  7133
3 นายโกศล  อรุณรังษี รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิศวกรรม  5242
4 นางวัลลี  ศรีนาค รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหาร  7108
5 นางสาวภมรวรรณ  เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (หัวหน้างานสารสนเทศ)  7110
6 นางสุรีย์   เหล็มปาน นักจัดการงานทัวไปชำนาญการ (หัวหน้างานพัสดุและสัญญา)  7109
7 นางเปล่งศรี   คงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างานสารบรรณ)  7113
8 นางทยากร   พัฒนาศรีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  7112
9 นางสาวรัชนี   เกื้องาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานการเงินและบัญชี)  7116
10 นางวิชญาดา   ช่วยอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  7120
11 นางสาววิศัลยา   เม่งช่วย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  7123
12 นายประชา   ธรรมรังษี นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วยวางแผน)  7125
13 นายกีรติ    พัฒนราช       นายช่างโยธาชำนาญงาน (งานอำนวยความปลอดภัย)  7284
14 นายสัญญา  จบรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน (ช่วยงานอำนวยความปลอดภัย)  7285
15 นายสมหมาย   อรมุตร นายช่างโยธาชำนาญงาน (ช่วยงานหน่วยวางแผน)  7127
16 นายอาณัต  สุขสง่า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงพัทลุง)   7135
17 นายสายันห์  สีตอง นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าบริเวณ)  7141
18 นายคมจักร  ดลทองรุจน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ช่วยงานวางแผน)  7130
19 นายสมคิด  เพชรคง     นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงตะโหมด)  7134
20 นายอุดม  อินใหม่ นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงพัทลุง)  7140
21 นายภิเซษฐ์  ฤทธิ์ช่วย นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงควนขนุน)  7139
22 นายวิชิต  ดำด้วง นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าบอน)  7138
   รวมข้าราชการ 22 คน  

 

                 ลูกจ้างประจำ

                   ตำแหน่ง         

   เลขที่ตำแหน่ง

  1  นายวราวุฒิ   ทองนิ่ม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2       2174
  2  นายเอกพล   ทับจิตร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 1      17591
  3  นายมานพ   หนูเสน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2      10661
  4  นายเอกพันธ์   ทับจิตร์ ช่างไม้ ระดับ ช 4      10680
  5  นายเกียรติ  คำขุนน้ย พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2      17591
  6  นางสาวจเรียง  หนูแก้ว พนักงานพิมพ์ระดับ ส 4      18434
                                   รวมลูกจ้างประจำ   ทั้งสิ้น      จำนวน  6  คน  

                   พนักงานราชการ

                      ตำแหน่ง

    เลขที่ตำแหน่ง

1  นางอัญชลี   ชุมพล  พนักงานธุรการ     5314
2  นางสาวมยุรี   วัชระ  พนักงานธุรการ     5371
3  นางราตรี   พิศบุญ  พนักงานธุรการ     5373
4  นางเปรมรัศมี   แก้วนาง  พนักงานธุรการ     5398
5  นายวีระชัย   ปรีเปรม  พนักงานธุรการ     5429
6  นางสุปราณี   เทพจันทร์  พนักงานธุรการ     5491
7  นางพรรณี   พูลภักดี  พนักงานธุรการ     5519
8  นางสาววันธิดา   หนูแก้ว  พนักงานธุรการ     5531
9  นางสาวโสมมนัสสา   สงนุ้ย  พนักงานธุรการ     5592
10  นางสาวพลาพร   ราชพลสิทธิ์  พนักงานธุรการ     5313
11  นายพงษ์ศักดิ์   ย่องเส้ง  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5520
12  นายอุทิตย์   ขุนจันทร์  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5527
13  นายปกิจ   จุลโลบล  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5536
14  นายสมพร   เพชรคง  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5537
15  นายวิชิต   ทองขาว  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5514
16  นายโชคชัย   ตราชู  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5523
17  นายมนตรี   ขุนฤทธิ์  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5524
18  นายครรชิต   ด้วงรัตน์  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5526
19  นายสิริพงศ์   แก้วสุข  พนักงานโยธา     5521
20 นายปฏิพัทธ์   ฤกษสโมสร   พนักงานโยธา(ช่วยงานหมวดทางหลวงพัทลุง)     5317
21 นายสมใจ   ศรีเกตุ  พนักงานโยธา     5542
22 นายพิชัย   อ่อนหวาน  พนักงานโยธา     5543
23 นายชำนาญ   หนูชู  พนักงานโยธา     5544
24 นายจาตุรงค์   มาศเมฆ  พนักงานเครื่องกล     5525
25 นายธัญญวัฒน์   ธรรมรังษี  พนักงานโยธา (ช่วยงานหมวดทางหลวงศรีนครินทร์)     5545
26 นายเอกชัย  ไยยุทธ    
27 นายประพงค์  จันทร์ใหม่  พนักงานโยธา  
28 นางสาวนิลาวรรณ  เมืองทอง  พนักงานโยธา  

                            รวมพนักงานราชการ ทั้งสิ้น     28   คน

 

 


'