title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 11/12/2561

                                         บุคลากรข้าราชการแขวงทางหลวงพัทลุง

1 นายสมใจ  ขาวพลศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง  
2 นายชยพล  เพชรจำนง รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ  7133
3 นายประเสริฐ   จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายวิศวกรรม  7134
4 นางระบาย   มิตรเปรียญ รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหาร  7108
5 นางสาวภมรวรรณ  เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (หัวหน้างานสารสนเทศ)  7110
6 นางสุรีย์   เหล็มปาน นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ  7109
7 นางละไม   เพชรย้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างานสารบรรณ)  7111
8 นางทยากร   พัฒนาศรีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  7112
9 นางเปล่งศรี   คงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  7113
10 นางชัชราวรรณ   เลี่ยนกัตวา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  7114
11 นางรัชฎาวรรณ   ดวงทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างานการเงินและบัญชี)  7115
12 นางสาวรัชนี   เกื้องาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  7116
13                       ว่าง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างานพัสดุและสัญญา)  7118
14 นางวิชญาดา   ช่วยอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  7120
15 นางสาววิศัลยา   เม่งช่วย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน  7123
16 นายประชา   ธรรมรังษี นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วยวางแผน)  7125
17 นายกีรติ    พัฒนราช นายช่างโยธาชำนาญงาน  งานอำนวยความปลอดภัย  7284
18 นายสัญญา  จบรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน (ช่วยงานอำนวยความปลอดภัย)  7285
19 นายสมหมาย   อรมุตร นายช่างโยธาชำนาญงาน (ช่วยงานหน่วยวางแผน)  7127
20 นายอาณัต  สุขสง่า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    7135
21 นายสายันห์  สีตอง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ช่วยงานหมวดทางหลวงควนขนุน)  7141
22 นายรัตนพล  ดำขุน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ช่วยงานหมวดทางหลวงศรีนครินทร์)  7137
23 นายคมจักร  ดลทองรุจน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน (รก.หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าบอน)  7139
24      - นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน (หัวหน้างานปรับซ่อม)  7132
25 นายสมคิด  เพชรคง     นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงตะโหมด)  7140
26 นายสถิต  ยิ้มสง่า นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์)  7136
27   นายช่างโยธาชำนาญงาน     7138
28 นายอุดม  อินใหม่ นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงพัทลุง)  7140
29 นายภิเซษฐ์  ฤทธิ์ช่วย นายช่างโยธาชำนาญงาน (หัวหน้าหมวดทางหลวงควนขนุน)  7139
                   รวมข้าราชการ                      29     คน

 

                 ลูกจ้างประจำ

                   ตำแหน่ง         

   เลขที่ตำแหน่ง

  1 นางสาวกนกพร   คำขุนนุ้ย พนักพิมพ์ ระดับ ส 4      10654
  2 นายเกียรติ   คำขุนนุ้ย พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      17591
  3  นายสมใจ   ถาวรานุรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      18221
  4  นายพินิต   บุญมา ช่างไม้ ระดับ ช 4      10676
  5  นายเอกพันธ์   ทับจิตร์ ช่างไม้ ระดับ ช 4      10680
  6  นายเอกพล   ทับจิตร์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2      8136
  7  นายมานพ   หนูเสน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2      10661
 8  นายวราวุฒิ   ทองนิ่ม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2       2174
                                   รวมลูกจ้างประจำ   ทั้งสิ้น      จำนวน  8  คน  

                   พนักงานราชการ

                      ตำแหน่ง

    เลขที่ตำแหน่ง

1  นางอัญชลี   ชุมพล  พนักงานธุรการ     5314
2  นางสาวมยุรี   วัชระ  พนักงานธุรการ     5371
3  นางราตรี   พิศบุญ  พนักงานธุรการ     5373
4  นางเปรมรัศมี   แก้วนาง  พนักงานธุรการ     5398
5  นายวีระชัย   ปรีเปรม  พนักงานธุรการ     5429
6  นางสุปราณี   เทพจันทร์  พนักงานธุรการ     5491
7  นางพรรณี   พูลภักดี  พนักงานธุรการ     5519
8  นางสาววันธิดา   หนูแก้ว  พนักงานธุรการ     5531
9  นางสาวโสมมนัสสา   สงนุ้ย  พนักงานธุรการ     5592
10  นางสาวพลาพร   ราชพลสิทธิ์  พนักงานธุรการ     5313
11  นายพงษ์ศักดิ์   ย่องเส้ง  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5520
12  นายอุทิตย์   ขุนจันทร์  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5527
13  นายปกิจ   จุลโลบล  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5536
14  นายสมพร   เพชรคง  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร     5537
15  นายวิชิต   ทองขาว  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5514
16  นายโชคชัย   ตราชู  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5523
17  นายมนตรี   ขุนฤทธิ์  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5524
18  นายครรชิต   ด้วงรัตน์  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร     5526
19  นายสิริพงศ์   แก้วสุข  พนักงานโยธา     5521
20 นายปฏิพัทธ์   ฤกษสโมสร   พนักงานโยธา(ช่วยงานหมวดทางหลวงพัทลุง)     5317
21 นายสมใจ   ศรีเกตุ  พนักงานโยธา     5542
22 นายพิชัย   อ่อนหวาน  พนักงานโยธา     5543
23 นายชำนาญ   หนูชู  พนักงานโยธา     5544
24 นายจาตุรงค์   มาศเมฆ  พนักงานเครื่องกล     5525
25 นายธัญญวัฒน์   ธรรมรังษี  พนักงานโยธา (ช่วยงานหมวดทางหลวงศรีนครินทร์)     5545
26 นายเอกชัย  ไยยุทธ    

                            รวมพนักงานราชการ ทั้งสิ้น     26   คน

 

 


'