title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ทำเนียบผู้บรหาร
ลงวันที่ 11/12/2561

 

                                           ทำเนียบผู้บริหารแขวงทางหลวงพัทลุง

ลำดับที่

รายนาม

ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ.   -  ปี พ.ศ.

1

 นายอุทิศ   ภิญญาเกษม

     1   มกราคม   2496        -        10  สิงหาคม  2499

2

 นายชม   มุกดา

   11   สิงหาคม   2499        -        18   ตุลาคม   2508

3

 นายสุรัช   ปฐมบูรณ์

   29   ตุลาคม   2508        -           9   พฤศจิกายน  2512

4

 นายสรินงค์   สุวรรณจินดา

   20   พฤศจิกายน  2512    -          8   พฤศจิกายน  2515

5

 นายชวลิต   พรหมมาณพ

   10   พฤศจิกายน  2515    -          8   พฤศจิกายน  2522

6

 นายสมพล   ขุลวงค์

    8   พฤศจิกายน   2522    -          22   มกราคม   2523

7

 นายประดิษฐ์   อาภรณ์

   22  มกราคม   2523         -          6   พฤษถาคม  2525

8

 นายสรฤทธิ์   พรหมสถิต

    6   พฤษภาคม  2525       -          16  ตุลาคม   2530

9

 นายบุญโชค   เทพหิน

  17   ตุลาคม   2530           -          19  ตุลาคม   2531

10

 นายจารึก   สุรารักษ์

  19   ตุลาคม  2531           -           8   ตุลาคม   2533

11

 นายนคร   วานิชจำเริญกุล

    8   ตุลาคม   2533          -          11  มิถุนายน  2534

12

 นายโพธิ์ไทย   รัตนโชติ

   11  มิถุนายน  2534        -          10  ตุลาคม    2537

13

 นายทวีศักดิ์   อักษรวงค์

   10    ตุลาคม   2537         -           31  ตุลาคม   2539

14

 นายเดชา     รัตตากร

   28   พฤษภาคม   2539         -      31   ตุลาคม  2539

15

 นายทวีศักดิ์   อักษรวงค์

   31 ตุลาคม   2539             -      13    ตุลาคม  2542

16

 นายชวลิต    วิเศษสินธ์ุ

   13  ตุลาคม   2542            -        6    ธันวาคม  2544

17

 นายนิกร   ชาติพงศ์

   11  ธันวาคม   2544           -       30   กันยายน   2545

18

 นายอารีย์   จีรังกุล

     2   ตุลาคม   2545            -       30   กันยายน  2548

19

 นายสนอง   วงศ์อนันต์

   13   ตุลาคม   2548            -       30   กันยายน   2552

20

 นายทวี   เอื้อศิริพรฤทธิ์

   29   ตุลาคม    2552           -       30  กันยายน    2553

21

 นายธนู   ธรรมหิเวศน์

  23   พฤศจิกายน  2553       -       30   กันยายน    2558

22

 นายจิตร   วสุธาสวัสดิ์

    1   ตุลาคม    2558           -        23   มิถุนยายน  2559

23

 นายสันติ   วงศ์ยงศิลป์

  24   มิถุนายน   2559          -         30   กันยายน  2561

24

 นายธีรชัย   ชวนะศิลป์

    1   ตุลาคม   2561            -           2   ธันวาคม    2561

25

 จ่าสิบเอกประสิทธิ์   มณีแดง

    3   ธันวาคม   2561          -           2   เมษายน  2562

26

  นายสมใจ  ขาวพลศรี

    2  ธันวามคม  2562          -


'