title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
หมวดทางหลวงพัทลุง
ลงวันที่ 12/12/2561

หมวดทางหลวงพัทลุง   มีนายอุดม  อินใหม่   เป็นหัวหัวหน้าหมวดทางหลวง   

              สำนักงานหมวดทางหลวงพัทลุง   ตั้งอยู่ในเเขตตำบลควนขนุน   เลขที่ -  ถนน เพชนเกษม อำเภอ ควนขนุน   จังหวัด  พัทลุง   ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 00410602  ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง  (ด้านขวาทาง) 

หมวดทางหลวงพัทลุง   มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน   22  คน

1.  ข้าราชการ          จำนวน   2   คน

     -  นายอุดม  อินใหม่  นายช่างโยธาชำนาญงาน

     -  นายอาณัต  สุขสง่า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2.  พนักงานราชการ  จำนวน   1   คน

     -  นายสมพร  เพชรคง

2.  ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน  19  คน

บัญชีทางหลวงที่รับผิดชอบ  มีจำนวน  6  สายทาง

1.  ทางหลวงหมายเลข 00041302 ตอน พัทลุง - นาโหนด  ระหว่าง กม.1163+790 - 1179+043

2.  ทางหลวงหมายเลข 00410602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง  ระหว่า งกม.366+686 - 382+616

3.  ทางหลวงหมายเลข 40470100 ตอน ลำปำ - พัทลุง  ระหว่าง กม.0+000 - 7+312


'