title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
หมวดทางหลวงตะโหมด
ลงวันที่ 12/12/2561

หมวดทางหลวงตะโหมด มีนายสมคิด  เพชรคง   เป็นหัวหัวหน้าหมวดทางหลวง     โทร 074-695355 

          สำนักงานหมวดทางหลวงตะโหมด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนรัตภูมิ-พัทลุง  เลขที่ 27   หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม  ตำบล แม่ขรี  อำเภอ ตะโหมด  จังหวัดพัทลุง  มีเนื่อที่ 7ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบำรุงปกติของทางหลวง 6 สายทาง
หมวดทางหลวงตะโหมด  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน   21    คน

1.  ข้าราชการ          จำนวน   1  คน 

     -  นายสมคิด  เพชรคง  นายช่างโยธษชำนาญงาน

2.  ลูกจ้างประจำ       จำนวน   1  คน

     -  นายเอกพล  ทับจิตร์

3.  พนักงานราชการ  จำนวน   1  คน

     -  นายปฏิพัทธ์  ฤกษสโมสร

3.  ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน  18 คน

บัญชีทางหลวงที่รับผิดชอบ  มีจำนวน  6  สายทาง

1.  ทางหลวงหมายเลข 00041303  ตอนนาโหนด - ห้วยทราย  ระหว่าง กม.1179+043 - 1203+585

2.  ทางหลวงหมายเลข 40810100  ตอนท่านางพรหม - จงเก  ระหว่าง กม.0+000 - 16+150

3.  ทางหลวงหมายเลข 41210100  ตอนแม่ขรี - โล๊ะจังกระ  ระหว่าง กม.0+000 - 16+36

4.  ทางหลวงหมายเลข 41380100  ตอนโคกสัก - หาดไข่เต่า  ระหว่าง กม.0+000 - 15+986

5.  ทางหลวงหมายเลข 42370100  ตอนแม่ขรี - ตะโหมด  ระหว่าง กม.0+000 - 8+730

6.  ทางหลวงหมายเลข 43460100  ตอนตะโหมด - ในโป๊ะ ระหว่าง กม.0+000 - 0+979

 


'