title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
ลงวันที่ 07/04/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง มอบหมายให้ นางวัลลี ศรีนาค รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี


'