title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ลงวันที่ 02/04/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าหัวอยู่ มหาเจษฎาราชเจ้า"

ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง   ซึ่งมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธี


'