title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
ลงวันที่ 01/05/2563

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระงานแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  จากประชาชน)  อ้างถึงหนังสือบันทึกที่ สพร.1/168  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
35 ดาวน์โหลด

'