title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง มอบหมายให้หัวหน้าหมวดทางหลวงและเจ้าหน้าที่ในสังกัด แขวงทางหลวงพัทลุง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยปลูกต้นไม้พะยุง ต้นพะยอม และต้นตะเคียนทอง จำนวน ๒๐๐ ต้น บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงพัทลุง และบริเวณหมวดทางหลวงในสังกัดด้วย
ลงวันที่ 06/05/2563

'