title
แขวงทางหลวงพัทลุง
Phatthalung Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานทาง มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20/11/2561 ถึง 08/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่16 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ